محراب گسترکویر

تخصص وتجربه ما نهفته درتعهد ماست...

درباره ما

شرکت در یک نگاه

ﻣﺤﺪوده اﮐﺘﺸــﺎﻓﯽ آﻫﻦ ﮐﻨﺎروﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺴــﺎﺣﺘﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 6/17 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در80 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮبﺷــﺮﻗﯽ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﺎﻓﺖ و70 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷـﻤﺎلﻏﺮﺑﯽ ﺟﯿﺮﻓﺖ دراﺳـﺘﺎنﮐﺮﻣﺎن قرار گرفته است. ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺗﻨﻮع ﺳـﻨﮓﺷـﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮﺳـﺎﯾﺶ و ﻫﻮازدﮔﯽ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ در ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳــﺖ. از ﻧﻮاﺣﯽﮐﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت زﯾﺎد ﺗﺎ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷــﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﻢ ارﺗﻔﺎع در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد.

ارائه خدمات حفاری

برترین خدمات مرتبط در زمینه عملیات حفاری و مغزه‌گیری را با تکیه بر دانش و تخصص مهندسان و کارشناسان خود به شما کارفرمایان گرامی ارائه دهیم. 

تجهیزات حفاری

ماشین آلات و تجهیزات حفاری

کارشناسان با تجربه و متعهد مجموعه آرمیکو در هر موقعیت زمانی و مکانی از جمله استخراج معدن برای حل مشکلات مربوط به محصولات آرمیکو آماده اند.

مکان طراحی و تولید تجهیزات حفاری معدن و دستگاه های خاص بر اساس نوع سفارش و درخواست مشتریان در حداقل زمان ممکن.

با خیال راحت تماس بگیرید

۸۸۸۸۹۴۶۱

۸۸۱۹۴۲۹۲

۸۸۶۷۶۷۱۸