درباره ما

درباره ما

آشنایی با معدن

ﻣﺤﺪوده اﮐﺘﺸــﺎﻓﯽ آﻫﻦ ﮐﻨﺎروﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺴــﺎﺣﺘﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 17 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در80 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮبﺷــﺮﻗﯽ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﺎﻓﺖ و70 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷـﻤﺎلﻏﺮﺑﯽ ﺟﯿﺮﻓﺖ دراﺳـﺘﺎنﮐﺮﻣﺎن قرار گرفته است. ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺗﻨﻮع ﺳـﻨﮓﺷـﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮﺳـﺎﯾﺶ و ﻫﻮازدﮔﯽ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ در ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳــﺖ. از ﻧﻮاﺣﯽﮐﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت زﯾﺎد ﺗﺎ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷــﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﻢ ارﺗﻔﺎع در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد.

ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﻔﻨﺪﻗﻪﻗﺴﻤﺘﯽ از زون زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﺳﻨﻨﺪج- ﺳﯿﺮﺟﺎن اﺳﺖﮐﻪ زون ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺑﻪﻣﻮازات روراﻧﺪﮔﯽ زاﮔﺮس از ﺳﻨﻨﺪج در ﺷـﻤﺎلﻏﺮبﺗﺎﻏﺮبﮔﺴـﻞﺳـﺒﺰواران در ﻧﺰدﯾﮑﯽﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎنﺟﯿﺮﻓﺖ اداﻣﻪﭘﯿﺪاﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦﭘﻬﻨﻪﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ زون ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮانﺑﻪﺷﻤﺎرﻣﯽرود.

بر اساس مطالعات صحرائی، از ويژگي‌هاي سیستم گسل ها در محدوده، شيب زياد سطح گسل‌ها به سبب عملکرد راستالغز آنها می باشد. بر این اساس، روند ساختارهای گسلی و سیستم شکستگی های غرب-شمالغرب تا شرق-جنوبشرق راستالغز با مولفه چپگرد دارند، در حالیکه گسلهای عمود بر روند فوق مولفه راستگرد می باشند. عملکرد راستالغز این گسلها در جابجایی واحدها، نفوذ دایک های حدواسط تا مافیک و توده داسیت-گرانودیوریت پورفیری و گسترش دگرسانی آرژیلی سهم بسزایی از خود نشان داده است.

 

درباره ما

موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی

ﻣﺤﺪودهاﮐﺘﺸــﺎﻓﯽآﻫﻦﮐﻨﺎروﺋﯿﻪﺑﺎﻣﺴــﺎﺣﺘﯽﻗﺮﯾﺐﺑﻪ17ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊدر80 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮيﺟﻨﻮبﺷــﺮﻗﯽﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎنﺑﺎﻓﺖو70 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮيﺷـﻤﺎلﻏﺮﺑﯽﺟﯿﺮﻓﺖدراﺳـﺘﺎنﮐﺮﻣﺎن،ﺑﯿﻦﻃﻮلﻫﺎي 523810ﺗﺎ   528618ﺷـﺮﻗﯽوﻋﺮضﻫﺎي3188405ﺗﺎ 3192242 ﺷـﻤﺎﻟﯽدرﺳـﯿﺴـﺘﻢﻣﺨﺘﺼـﺎتUTMزون40 ﻗﺮاردارد. دﺳـﺘﺮﺳـﯽﺑﻪﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖﺟﺎده آﺳـﻔﺎﻟﺘﻪ اي ﮐﻪ از ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎنﺑﺎﻓﺖﺑﻪﺳـﻤﺖ زﻣﺎن آﺑﺎد-ﭼﻨﺎران- دوﻟﺖ آﺑﺎد-ﺣﺴـﯿﻦ آﺑﺎدﻣﯽ رود،ﺑﻄﻮلﺣﺪود  80 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳـﺖ. از روﺳـﺘﺎيﺣﺴـﯿﻦ آﺑﺎدﯾﮏﺟﺎدهﺧﺎﮐﯽﺑﻪﺳـﻤﺖ آب ﺷـﻮر  – ﺷـﻮر آﺑﺎد و روداب ﻣﯽ رود ﮐﻪ از درون ﻣﺤﺪودهﻣﯽﮔﺬرد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﺎده اي ﮐﻪ از ﺟﯿﺮﻓﺖﺑﻪﺳــﻤﺖ اﺳــﻔﻨﺪﻗﻪﻣﯽ رود ﻣﯽﺗﻮانﺑﻪﻣﺤﺪوده دﺳــﺘﺮﺳــﯽﭘﯿﺪاﮐﺮد.ﺣﺪود  40 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺴﯿﺮ دوم آﺳﻔﺎﻟﺘﻪﺑﻮده و 30 اﻟﯽ 40 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺴﯿﺮﺧﺎﮐﯽﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻗﺮارﮔﯿﺮيﻣﺤﺪودهوراهﻫﺎيدﺳـﺘﺮﺳـﯽﺑﻪآندرﺷـﮑﻞ1-1آوردهﺷـﺪهاﺳﺖ.

اﯾﻦﻣﺤﺪودهﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽدراﯾﻨﺪﮐﺲﺗﻘﺴـﯿﻢﺑﻨﺪي 1:250،000و   1:100،000ﮐﺸـﻮريﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐدرﺑﺮﮔﻪﻫﺎيﺟﯿﺮﻓﺖواﺳـﻔﻨﺪقه قرار دارد.مختصات چهارگوش محدوده پیشنهادی(کادر تهیه نقشه1:1000) و سایر اطلاعات مربوطه، براساس سیستم جغرافیایی WGS1984  و به صورت Easting/Northing در جدول(1-1) ذکرشده است.

جدول 1-1- مختصات چهارگوش محدوده معدنی کناروئیه
شکل1-1- موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی به محدوده کناروئیه در تصویر نقشه راهها

با خیال راحت تماس بگیرید

۸۸۸۸۹۴۶۱

۸۸۱۹۴۲۹۲

۸۸۶۷۶۷۱۸